Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí všech obchodních vztahů uzavíraných mezi Sirius MP, s.r.o. se sídlem Opatovice nad Labem 345, Opatovice nad Labem, 533 45, IČ 25984551 (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „klient“).
   
 2. Veškeré obchodní vztahy se řídí těmito podmínkami, právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.
   
 3. Tyto podmínky jsou platné pro jakékoliv písemné i ústní formy uzavíraných smluv mezi dodavatelem a klientem. Elektronickým systémem („dále jen elektronický systém“) se pro účely těchto podmínek rozumí aplikace pracující v doméně www.lazybag.cz.
   

2 Vymezení obchodního vztahu

 1. Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a klientem, který se týká konkrétní objednávky na dodání zboží nebo služeb klientovi.
   
 2. Klientem se dle těchto podmínek rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba mající způsobilost k uzavření smlouvy dle platného právního řádu České republiky.
   
 3. Klient odesláním smlouvy prostřednictvím elektronického systému či jinou písemnou nebo i ústní formou, kterou dává na vědomí uzavřít s dodavatelem konkrétní obchodní vztah také stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi dodavatelem a klientem řídil těmito podmínkami.

3 Registrace klienta emailovou či jinou písemnou komunikací nebo pomocí elektronického systému
 1. Pro využívání elektronického systému za účelem uskutečnění objednávky je možná registrace klienta, která dodavateli umožňuje získat přehled o využívání elektronického systému a klientovi usnadňuje a zabezpečuje objednávání.
   
 2. Požadované informace do registrace obsahuje registrační formulář.
   
 3. Při neúplných nebo zjevně nepravdivých údajích klienta, bude registrace bez upozornění smazána.
   
 4. Zaregistrováním klient souhlasí s uchováváním svých údajů v databázi podle zákona č.101/2000 Sb. a občasným zasíláním marketingových nabídek. Současně souhlasí, že se bude řídit těmito podmínkami.
   
 5. Požaduje-li klient zrušení odběru aktualit, zašle na e-mail dodavatele žádost, že si nepřeje zasílat aktuality. Žádost musí být zaslána z e-mailu, pro který žádá zrušení.
   
 6. Požaduje-li klient zrušení klientské registrace, zašle na e-mail dodavatele žádost, že si přeje zrušit klientskou registraci. Žádost musí být zaslána z e-mailu, který je uveden v registraci. Dodavatel si ponechá informace o realizovaných zakázkách.
   
 7. Dodavatel se zavazuje, že uložené údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

4 Přijetí objednávky
 1. Objednání zboží, resp. služeb klientem musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná faxem, elektronickou poštou nebo prostřednictvím elektronického systému na výše uvedené webové prezentaci dodavatele.
   
 2. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: název výrobku resp. služby, požadované množství, místo dodání, způsob dopravy, jméno klienta, přesnou adresu, resp. místo podnikání, telefonické a emailové spojení. IČ a DIČ v případě, že se jedná o podnikatelský subjekt.
   
 3. Při objednávce elektronickým systémem jsou informace o klientovi uloženy v databázi a klient je po přihlášení již nemusí zadávat. Po přihlášení klienta se jakákoliv objednávka považuje za klientem autorizovanou. Za případné zneužití hesla nenese dodavatel odpovědnost.
   
 4. Objednávka s uvedením cen, dodacích a platebních podmínek platí za přijatou pouze tehdy, je-li dodavatelem potvrzena. Potvrzení proběhne v elektronickém systému, elektronickou poštou, nebo případně telefonicky.
   
 5. Termín dodání běží od potvrzení objednávky a zaslání kompletních a správných podkladů. Není-li některá z těchto podmínek splněna, posunuje se termín dodání o čas prodlení.
   
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo dle konkrétní zakázky a jejího rozsahu určit, kdy postačí prostá objednávka, a ve kterých případech bude sepsána zvláštní písemná kupní smlouva nebo smlouva o provedení díla.
   
 7. Podpisem, nebo odesláním objednávky klient vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem.

5 Odstoupení od kupní smlouvy
 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
   
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
   
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
   
 4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
   
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
   
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
   
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6 Kvalita výrobků a služeb
 1. Dodavatel se zavazuje dodat výrobky či služby objednané klientem v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém.
   
 2. Klient prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality zboží nebo služeb uvedeném v elektronického systému nebo prostřednictvím předchozí jakékoliv jiné písemné komunikace s dodavatelem a s tímto popisem souhlasí.
   
 3. Požaduje-li klient nestandardní kvalitu či provedení výrobku, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací nestandardní vlastnosti výrobku. V zájmu klienta doporučujeme dodat maketu výrobku.

7 Ceny výrobků a služeb
 1. Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem dodavatele, resp. aktuální verzí elektronického systému a těchto podmínek.
   
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.
   
 3. Zakázky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí zakázky.
   
8 Platební podmínky
 1. Klient provádí úhradu zboží a služeb v hotovosti nebo předem na základě zálohové faktury.
   
 2. Při platbě předem na základě zálohové faktury bude vydáno zboží, popřípadě provedeny služby až okamžikem, kdy převedená částka naběhne na účet dodavatele a je disponibilní.
   
9 Reklamace
 1. Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží.
   
 2. Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady.
   
 3. Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.
   
 4. Nelze-li vadu na výrobku odstranit, poskytne dodavatel klientovi slevu na výrobek s neodstranitelnou vadou.
   
 5. Nelze-li vadu výrobku zhojit opravou, ani slevou kupní ceny, vrátí dodavatel klientovi celou kupní cenu výrobku a ponechá si vadný výrobek.
   
 6. Dodavatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně klienta ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace klienta.
 

10 Předání výrobku a doprava
 1. Po dokončení objednávky bude klient vyzván dodavatelem, aby si převzal hotový výrobek, nebo bude sjednán termín převzetí.
   
 2. Není-li v objednávce dohodnuto jinak, platí že klient je povinen převzít výrobek v místě určeném pro příjem a výdej zakázek.
   
 3. Vyžaduje-li klient zaslání zakázky prostřednictvím dopravce, je tento dopravce odpovědný za včasné a bezeškodné přepravení zakázky a dodavatel nenese za tento způsob přepravy žádnou odpovědnost.

11 Přechod vlastnictví
 1. Vlastnictví ke zhotovené věci přechází na klienta až po předání výrobku klientovi, nebo dopravci, a po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH.
   
 2. Je-li splněna jen jedna z těchto podmínek, zůstává výrobek ve vlastnictví dodavatele až do splnění obou podmínek.

12. Ochrana osobních údajů

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookies a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookies a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává e-mail pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka.cz - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
 • Sklik - zaznamenává cookies, použití webu, konverze nákupu

 

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
 

13 Platnost všeobecných obchodních podmínek
 1. Všeobecné platební podmínky jsou platné od data 25. 5. 2018.
   
 2. Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
   
 3. Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto podmínky považují za všeobecné obchodní podmínky dodávek zboží resp. služeb nabízených dodavatelem.
   
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.
   
 5. Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s klientem.
LazyBag © 2022 — Powered by OpenCart